Åtta argument för att pappagrupper ökar jämställdheten

 TogethernessVi stöter ständigt på frågan på konferenser och andra tillställningar: varför ska vi ha pappagrupper? I sin mest aviga form kan det också låta någonting i stil med: varför ska vi vårda fullt friska pappor? Eller: Papporna ska ju inte föda barn. Andra sätt att fråga gäller ekonomin: varför ska vi lägga pengar på det här? Vem ska betala?

Det är berättigade frågor även om jag nog skulle hävda att de brister lite i insikt och perspektiv, även pappan är ju förälder. Pappagrupper behövs och här är åtta argument du kan använda om du måste argumentera för saken:

1. Barnet har rätt till båda sina föräldrar.

Barnkonventionen hävdar barnens rätt till båda sina föräldrar. Pappagrupperna verkar med barnets bästa i fokus och jobbar preventivt med att stärka jämställdhet, parrelation och föräldra- och barnrelation och pappornas medvetenhet om hur konflikter med partnern och barnet kan hanteras. Det ger kunskap och medvetenhet som har en positiv inverkan på hur relationen utvecklas. I en enkätundersökning vi gjorde med tusen män som deltagit i pappagrupp visade det sig att de separerade i lägre grad än genomsnittspappan. I det längre perspektivet är detta alltså till gagn för barnen och stärker deras rätt till båda sina föräldrar samtidigt som det stärker båda föräldrarnas relation till barnet.

2. Jämställdheten är högre i familjer där pappan deltagit i pappagrupp.

En viktig del i pappagruppernas arbete är att verka för ett jämställt föräldraskap. Det betyder bland annat att ge båda föräldrarna möjlighet att ta ett lika stort ansvar för barn och hushåll. Om vi kan medvetandegöra papporna om de genusstrukturer som har och som fortfarande dominerar i familjelivet ökar jämställdheten i familjen. Det ger mervärden när föräldrarna avlastar varandra med barnet, delar på hushållsarbetet och fördelar sin arbetstid på ett jämställt sätt blir livet lättare och riskerna i parrelationen minskar.

Undersökningar visar också att deltagare i pappagrupper tar mer aktiv del i relationen med barnen och i hushållsarbetet.

3. Pappagruppsdeltagare tar ut väsentligt fler föräldradagar än genomsnittspappan

Statistiken talar sitt tydliga språk. Enligt vår enkätundersökning tog pappagruppsdeltagare ut ca 240 dagar föräldraledigt i snitt, det jämfört med 62 dagar för genomsnittspappan i Sverige. Vad det beror på är svårt att säga, men en trolig faktor är som nästa punkt menar att pappagruppen stärker pappan i sin uppfattning om sig själv som förälder.

Många undersökningar pekar på det faktum att jämställdheten ökar om män tar ut en större andel av föräldradagarna.

4. Pappagruppen stärker ofta pappan i sin uppfattning om sig själv som förälder

I pappagruppen jobbar vi mycket med föräldraskapet i såväl det tidiga skedet av barnets liv som lite på sikt. Det är ganska vanligt att pappor upplever ett utanförskap i relationen till barnet, särskilt under det första året. I pappagruppen ges papporna möjlighet att hitta vägar att skapa en relation till det lilla barnet och medvetandegörs om sin egen betydelse. Han får också perspektiv på de svårigheter som kan uppstå under småbarnsåren, vilket vi tror har betydelse för relationen till barnet och minska stressen när barnet är krävande. Han medvetandegörs om sin egen betydelse för barnet och partnern.

En pappa som deltagit i pappagrupp förstår att många av de faktorer i livet med småbarn som uppfattas som ansträngande är tillfälliga och han känner mindre frustration och ilska över det.

5. Föräldraskapet är en gemensam sak för föräldrarna, ändå finns det bara lite eller inget stöd alls för papporna.

När barnet kommer till världen är det också två föräldrar som föds. Såväl mamman som pappan har frågor och funderingar kring sådant som barnets omvårdnad, den egna förmågan, ansvaret och annat som hör till det tidiga föräldraskapet. För kvinnan finns det givetvis en rent medicinsk aspekt före, under och efter förlossningen, men bortsett från det är behoven desamma hos män och kvinnor även om de ibland uttrycker sig på olika sätt. Vad som behövs är en likvärdig föräldrautbildning/introduktion som tar upp det som föräldrar verkligen funderar över. För papporna finns mycket lite av detta. Det ska också påpekas att på de ställen där vi arrangerar pappagrupper har det visat sig att även mammor gärna skulle delta i grupper med vårt koncept.

6. Många pappor upplever det som givande och utvecklande att få diskutera frågor kring föräldraskap, parrelation och vardagspussel med andra pappor.

Föräldraskapet är en lycka för de allra flesta, men samtidigt dras många frågor i livet till sin spets när man blir förälder: föräldraskapet i sig, hur påverkas yrkeslivet, relationen till partnern, etc. En diskussion kring detta redan tidigt i den nya familjens liv påverkar jämställdheten på positivt sätt.

7. Deltagande i pappagrupp minskar risken för våld mot barn och kvinnor.

Våld mot barn och kvinnor har många orsaker. Vi tror att en av dessa orsaker är bristande förberedelse på vad livet med barn innebär. Vi tror att om fler män får perspektiv, känner sig delaktiga i barnets omvårdnad, får förståelse för barnets, kvinnans och inte minst sina egna känslor under den här tiden minskar risken för våld i familjerna.

8. Kvinnorna får en mer jämställd position på arbetsmarknaden

I de undersökningar vi gjort med pappagruppsdeltagare har många positiva effekter för jämställdheten visat sig. Några av dessa är att pappagruppsdeltagare i väsentligt högre utsträckning än genomsnittspappan tar ut föräldraledighet, är mer delaktig med sina barn och i hushållsarbetet, etc. Men det visar sig också att pappagruppsdeltagaren hämtar och lämnar oftare på förskolan, vårdar sjukt barn oftare och har i många fall också större benägenhet att gå ner i arbetstid under småbarnsåren. Allt sådant som inte bara gynnar gynnar jämställdheten i familjen utan också på arbetsmarknaden.

Den här artikeln finns även publicerad på Nils Petterssons egen blogg.

facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Annat om det här:

Trackbacks

  1. […] Att vårt koncept har nått framgångar internationellt är förstås roligt för oss, men vi frågar oss ändå när Landstinget ska vakna och ge pappagrupperna en chans. Menar Alliansen allvar med jämställdheten borde de tillsätta pengar till pappagrupper eftersom det är en riktigt bra metod att öka jämställdheten. Läs också artikeln “Åtta argument för att pappagrupper ökar jämställdheten.” […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *